Lite om oss

 

Affärsidé

Vår affärsidé är att tillhandahålla relevant användarvänlig litteratur till ett lågt pris.
Hög servicegrad ska vara en självklarhet!


Vi och våra kunder

Sedan 1989 finns vår verksamhet i Vadstena. I Förlagshusen F litteratur ingår förlagsverksamheten fahlitteratur vilken sedan 1946 försett miljösverige med litteratur inom miljö-och hälsoskyddsområdet till kommuner , företag mfl. Mångårig erfarenhet gör att vi känner våra kunders behov.

Bland våra nöjda kunder märks i princip alla kommuners miljö-och hälsoskyddskontor och nästan alla har dessutom prenumeration på nyutgåvor hos oss. Utöver olika övriga kommunala förvaltningar finns vi bland annat hos Regerings- och riksdagskanslierna, Försvaret, Riksåklagaren,tingsrätter, Banverket, Järnvägsinspektionen, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Vägverket, Statens räddningsverk, olika certifieringsföretag ,revisionsföretag, utbildningsföretag och miljökonsulter såsom WSP samt ett stort antal företag från de stora som Volvo, ABB, Alfa Laval och Ericsson till mindre företag som Torsåsen Fågelprodukter, Nyskördade morötter och Ödeshögs mekaniska.
I samband med köpet av vår litteratur tecknar de flesta kunder prenumeration på nyutgåvor hos oss för att hålla sin lagstiftning aktuell.


Vår litteratur

Våra laghäften är sedan länge välkända i miljösverige. Det användarvänliga A-5 formatet använder vi genomgående. Samlingspärmarna med sökordsregister och
stödord i marginalen till varje paragraf har blivit mycket omtyckta för sin användarvänlighet. Laghäftena uppdateras regelbundet och prenumeration kan tecknas på nyutgåvor.
Självklart finner Du hos oss även annat användbart inom områdena miljö-och hälsoskydd, djurskydd och livsmedel. Vi kan även ta fram specialutgåvor efter önskemål från våra kunder.

Vi tillämpar inga fasta avgifter för prenumeration. För prenumerationsutskicken betalar man endast för den litteratur som faktiskt skickas ut. Inga ändringar= ingen kostnad. Det tycker vi är fair play. Du kan också närsomhelst ändra eller säga upp prenumerationen med omedelbar verkan.


Miljöpolicy


Grundtanken i vår miljöpolicy är att miljöhänsyn skall ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Vi skall arbeta för att åstadkomma ständiga förbättringar när det gäller vårt miljöarbete. Detta innefattar likväl direkt som indirekt påverkan. Vår miljöpolicy kan sammanfattas i sex punkter.

1. Miljökrav
Vi skall utnyttja naturens tillgångar på ett effektivt sätt. De varor och tjänster som vi tillhandahåller skall uppfylla högt ställda miljökrav. Miljölagstiftningen och andra krav skall utgöra en lägsta nivå för oss.

2. Daglig hantering
Vi skall medverka till en bättre miljö genom att den dagliga hanteringen av produkter och transporter av varor skall ske på ett miljövänligt sätt. Vi arbetar aktivt för att miljöhänsyn skall tas i alla delar av verksamheten.

3. Krav på leverantörer
Vi vill påverka det vi säljer och ställer därför krav på leverantörer och samarbetspartners. För att minska trycksakernas miljöpåverkan ställer vi miljökrav vid inköp av papper och tryck.

4. Utbildning
Vi skall nå goda resultat i miljöarbetet genom kunnig och engagerad personal som ansvarsfullt och med helhetsperspektiv tar aktiv del i arbetet. Medarbetarna skall ha god kunskap om miljön för att själva kunna ta ansvar för den samt arbeta med miljöfrågor som en del av det dagliga arbetet. Vi satsar kontinuerligt på utbildning och information.

5. Vår egen påverkan
Vi skall när vi utför vårt arbete vara medvetna om vår egen miljöpåverkan. Denna påverkan uppkommer som följd av innehållet i de tjänster och varor som vi producerar och hur vi till exempel utnyttjar våra lokaler, reser i tjänsten och gör våra inköp. Vi skall arbeta lokalt för miljön. Kunderna och omvärlden skall uppleva att vi tar vårt ansvar för miljön.

6. Ständig förbättring
Vi strävar mot en ständig förbättring av verksamheten ur miljösynpunkt genom att arbeta för ett kretsloppstänkande och minska den negativa belastningen på miljön.


Kvalitetspolicy

Grundtanken i vår kvalitetspolicy är att kundens uttalade och outtalade behov utgör grunden för verksamhet och dess utveckling. Samverkan med kunder, medarbetare och leverantörer är nyckelbegrepp i vårt kvalitets-arbete. Kvalitetssystemet omfattar alla aktiviteter inom verksamheten. Vår kvalitetspolicy kan sammanfattas i sex punkter.

1. Långsiktighet
Vår verksamhet skall värderas med tanke på utveckling och konkurrenskraft över tiden. Ett uthålligt förbättringsarbete leder till ökad produktivitet och effektivitet, bättre miljö, nöjdare kunder samt förbättrade och priseffektiva produkter även på lång sikt.

2. Snabba reaktioner och positivt bemötande
I alla verksamheter är korta svarstider, korta ledtider och snabba reaktioner på kundernas behov av avgörande betydelse. Likaså är positivt bemötande en förutsättning. Det gäller såväl för utveckling, produktion, kundkontakter och leverans av produkter och tjänster, som för administrativa processer.

3. Processorientering
Metod- och produktutveckling samt personutveckling är hörnstenar som skall säkerställa vår förmåga att tillfredställa kunden. Vår verksamhet skall ses som processer som skapar värde för kunderna. Processorientering stimulerar till att analysera och förbättra arbetsflöden och arbetsorganisa-tion och lägger grunden för kundorienterad verksamhetsutveckling.

4. Förebyggande åtgärder
Förebygga fel och ta bort risker i arbetsprocesser, produkter och tjänster är ett måste i vårt dagliga arbete. Framsynthet, förutseende och planering är nyckelord i förbättringsarbetet.

5. Ständiga förbättringar
Konkurrenskraft kräver ständiga förbättringar och förnyelse av alla verksamhetens delar. Förutsättningen för detta är ett metodiskt förbättringsarbete som genomsyrar verksamheten och en kultur som stimulerar till kreativa förslag och idéer.

6. Samverkan
Samverkan är ett nyckelbegrepp i varje framgångsrik verksamhet. Det är väsentligt att genom samverkan kombinera kompetens hos såväl medarbetare som hos kunder och leverantörer.


Så kontaktar du oss


Förlagshusens användning av cookies och hantering av eventuella personuppgifter


Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska vi informera dig om att vi använder cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. På Förlagshusen används cookies för att förbättra webbplatsens funktionalitet för dig som användare.

Du kan stänga av cookies
Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av funktionen i din webbläsares inställningar. Hur du stänger av cookies beror på vilken webbläsare du använder. Du kan hitta mer information om detta i din webbläsares hjälpfunktion. Detta kan innebära att vissa funktioner på vår webbplats inte kommer att fungera som tänkt för dig.

Lite om cookies
Det finns två typer av cookies som används till olika saker, dessa kallas permanenta cookies och sessions-cookies.
En permanent cookie sparar en textfil på användarens dator. Denna fil finns kvar mellan användarens besök till webbplatsen. Denna fil kan läsas och skrivas av samma webbplats vid flera olika tillfällen. Ett användningsområde för en permanent cookie kan vara att personliga inställningar på webbplatsen ska behållas under en längre tid.

Sessionscookies används för att identifiera inloggade användare och ge korrekt behörighet. En sessionscookie skapas under ett besök till webbplatsen och sparas bara i datorns minne så länge som webbläsaren är igång. Ett användningsområde för en sessionscookie kan vara att behörighetsstyra informationen på webbplatsen. Det kan även vara för att hålla koll på att det är samma användare som gör de olika delmomenten i ett flöde, t.ex vid köp på webbplatsen.

Om integritet och cookies på vår webbplats
fahlitteratur lagrar ingen personlig information i cookies utan endast information som möjliggör att alla våra tjänster ska fungera under besök på vår webbplats. Vid nästa besök skapas nya cookies som har nya värden. Vi använder permanta cookies endast för att i förekommande fall lagra användarinställningar, inte person eller ID-data.

Här kan Du läsa mer om vår hantering av eventuella personuppgifter.

Genom att registrera dig som kund hos oss lämnar du ditt samtycke till att Förlagshusen inför personuppgifterna i sitt användarregister och genom sambearbetning med andra register äger rätt att uppdatera och komplettera kundinformationen med sådana uppgifter som utgör en förutsättning för en effektiv och god kund- och registervård, t.ex. namn- och adressuppgifter för post- och telekommunikation.

De uppgifter du lämnar vid registreringen skall givetvis vara sanningsenliga och alla obligatoriska fält, märkta med *, skall fyllas i. För att I förekommande fall kunna logga in på fahlitteraturs Internettjänster kommer Du att vara tvungen att välja ett personligt användarnamn och lösenord, vilka du genom registreringen förbinder dig att inte lämna ut till annan person.

Du kan läsa mer om den nya lagen om elektronisk kommunikation och om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

 

Insamlingen av personuppgifter syftar till att administrera en effektiv och god kund- och registervård samt att kunna erbjuda dig marknadsinformation.Förlagshusens behandling av dina personuppgifter följer PUL (Personuppgiftslagen). För korrigering av införda personuppgifter samt begäran om att personuppgift inte används vid marknadsaktiviteter, vänd dig till vår kundtjänst, e-post kundtjanst@forlagshusen.se